Realizacje obiektów mieszkalnych

Jako firma budowlana w procesie tworzenia obiektów mieszkaniowych, bloków czy apartamentowców jesteśmy wykonawcami robót budowlanych. W związku z tym, każda budowa większego obiektu wymaga zawarcia umowy o roboty budowlane. Oznacza to, że jako wykonawca jesteśmy zobowiązani do terminowego i rzetelnego wykonania postanowień umowy, które gwarantujemy inwestorowi.

Construction

Według przepisów kodeksu cywilnego, zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca jest zobowiązany oddać obiekt wzniesiony zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Ponadto wykonawca ma obowiązek szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej otrzymanej od inwestora. W przypadku, gdy dokumentacja, teren budowy, urządzenia lub inne czynniki uniemożliwiają prawidłowe robót budowlanych, wykonawca musi zawiadomić inwestora.

Podczas prowadzenia prac budowlanych spoczywa na nas obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

Warto dodać, że w trakcie prac możemy nawiązać współpracę z podwykonawcami. Wystarczy zawrzeć umowę z podwykonawcą, która sprecyzuje wzajemny zakres prac.

Zdarza się też tak, że nasza firma jest jednocześnie inwestorem oraz wykonawcą robót budowlanych. Wówczas na firmę spada szereg obowiązków związanych z funkcją inwestora. Przede wszystkim inwestor jest zobligowany do wykonania czynności przygotowawczych, m.in. dokumentacji projektowej i opracowań geodezyjnych oraz kartograficznych. Przed rozpoczęciem procesu robót budowlanych inwestor musi załatwić w odpowiednich instytucjach sprawy formalno-prawne, m.in. pozwolenie na budowę, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i przekazanie wykonawcy terenu budowy. Po zakończeniu budowy inwestor odbiera obiekt budowlany (możliwy jest odbiór częściowy, po uprzedniej zapłacie części wynagrodzenia). Oczywistym obowiązkiem inwestora jest wypłata przewidzianych umową wynagrodzeń.

Umowa zawierana między inwestorem a wykonawcą reguluje także kwestie ewentualnych opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych, nieprawidłowego wykonania robót oraz odpowiedzialności za wady powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych. Podstawą wzajemnych roszczeń są odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Realizacje obiektów mieszkalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.